USLUGE

Naš portfolio usluga je raznovrstan, od izgradnje korporativnih brendova preko raising awareness kampanja do animacija i podkasta.

1

KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE

Oblast delovanja u kojoj je primarni cilj unapređenje ili zaštita korporativnih ciljeva organizacije, korporativnog brenda ili reputacije. Uobičajeno je da u ovom segmentu radimo na podizanju profila korporativnog brenda, zaštiti reputacije, kreiranju percepcije o korporaciji među njenim ključnim javnostima ili da na drugi način unapređujemo njene korporativne ciljeve, kako bi se obezbedilo uspešno poslovanje na odabranom tržištu.

KREIRANJE SADRŽAJA, STRATEGIJE I PRODUKCIJA

Obuhvata posao koji sprovodimo za klijente, a koji se odnosi na kreiranje strategija i planova za objavljivanje komunikacionih sadržaja. Kreiranje strategija za plasman određenog sadržaja obično uključuje odabir tipa, učestalost i planiranje plasmana sadržaja putem stečenih, posedovanih, kupljenih ili deljenih medijskih prostora. Usluga takođe uključuje produkciju svog sadržaja u vezi sa datim projektom ili temom.

KREATIVNE KOMUNIKACIJE

U oblasti kreativnih komunikacija pomažemo kompanijama i drugim organizacijama da definišu i artikulišu svoj brend ili kompaniju, njeno pozicioniranje, građenje poruka i komunikaciju brenda koristeći kampanje. Kampanja se može sprovesti putem štampanog i online advertajzinga, multmedije, ili drugih usluga uključujući događaje i koristeći iskustva posetilaca.

KRIZNA KOMUNIKACIJA

Usluga uključuje prevenciju i upravljanje kriznim komunikacijama, pripremu kriznih komunikacionih platformi, uključujući priručnike za kriznu komunikaciju, radionice, pripremu prvih odgovora i savetovanje tokom krizne komunikacije, kao i proces evaluacije nakon što se kriza završi.

PUBLIC AFFAIRS

Segment obuhvata konsultantske usluge komunikacije sa Vladom i donosiocima odluka iz ugla bitnog za poslovanje kompanije, rad organizacije i/ili industrije o zakonodavstvu i regulativama. Usluga obuhvata projekte u kojima je jedini ili primarni cilj uspostavljanje komunikacije sa ovom ključnom javnošću.

ISTRAŽIVANJA I ANALIZE

Istraživanja i evaluacije sprovode se obično kao podrška komunikacionim strategijama ili kako bi ukazali na efekte već sprovedene komunikacione strategije. Ovaj segment obuhvata primarno i sekundarno istraživanje, kao i analitiku podataka.

INTERNE KOMUNIKACIJE

U okviru internih komunikacija najčešće pomažemo klijentima tokom procesa transformacija i promena u organizaciji (kao što su akvizicije ili novi poslovni modeli), ili kako bismo podržali njihove tekuće projekte (kao što su aktivacije brenda).

DIGITAL

Obuhvata projekte koji su vezani isključivo za internet, uključujući razvoj strategije, prisustvo i monitoring na društvenim mrežama, razvoj sajtova i mikrosajtova, mobilnih aplikacija, i online community menadžment. U mnogim projektima, digital je prisutan kao njihov sastavni deo (kod medijskih kampanja i dr).

FINANSIJSKE KOMUNIKACIJE

Rad sa klijentima gde komuniciramo sa finansijskom zajednicom ili putem medija targetiramo finansijske teme. Ovaj segment obuhvata odnose sa investitorima, održivo poslovanje, komunikacije u vezi sa akvizicijama, privatizacijama, komunikaciju finansijskih godišnjih izveštaja i marketing i promociju usluga u oblasti finansija.

MARKETING KOMUNIKACIJE

Komunikacijski projekti koji su podrška marketingu roba ili usluga usmereni ka krajnjem potrošaču (direktno ili posredstvom kanala) i obuhvataju strateške i/ili taktičke komunikacijske aktivnosti. Oblast pokriva influencer marketing, generisanje sadržaja, iskustava, lansiranje ili pozicioniranje proizvoda, zakup medijskog prostora, odnose sa medijima i partnerstva. U ovom segmentu, primarni cilj je unapređenje prodaje i sve kampanje, koji može uključivati i elemente korporativnog brendiranja, usmerene su ka ovom cilju.

OBJAVLJIVANJE SADRŽAJA, PLANIRANJE I PLASMAN U MEDIJIMA

Obuhvata objavljivanje sadržaja uključujući planiranje i plasman u medijima (štampa, elektronski i online mediji). Segment uključuje pripremu strategije objavljivanja, kreiranje vesti i monitoring svih objavljenih sadržaja. Aktivnosti se odnosne na online i offline medije, influencer menadžment, zakup medijskog prostora, projekte partnerstava, kako bi se obezbedilo najefektivnije objavljivanje sadržaja.

OBUKE, SEMINARI I RADIONICE

Angažovani smo na projektima kreiranja i realizacije medijskih treninga, radionica i treninga simulacije krizne komunikacije i unapređenja veština javnog nastupa i prezentacija.

Medijski treninzi mogu biti individualni ili timski, a fokus je na praktičnoj obuci, uključujući vežbe ispred kamere, govor tela, veštine prenošenja poruke i odgovora na novinarska pitanja. Teorijski deo obuhvata analizu medijske scene i strateški pristup komunikacijama.